គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាស
Abstract: 􀃬រ្របជុំ្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស (QPRM) 􀆑យតៃម􀆊􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹សៃនយុទ􀅕􀆤􀆆ស􀅆 និងអន􀅆􀆇គមន៍ែដល􀅡នអនុវត􀅆􀅈មែផន􀃬រយុទ􀅕􀆤􀆆ស􀅆􀄓តិ និង ែផន􀃬រ􀃬រ􀅈ម􀄫ននិង􀆑យតៃម􀆊 ក􀅛􀈃ងេនះ គឺេ􀅪􀅆តេលើ􀃬រប􀄟􀄇ប់ជំងឺរេបង។ 􀃬រ្របជុំ្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស គឺ􀄓􀃬រជំរុញ􀃬រេ្របើ្រ􀅡ស់ទិន􀅚 ន័យេ􀄫យអ􀅚កអភិ􀅡លរេបង្រស􀈂ក្របតិបត􀅆ិ េធ􀆏ើបច􀄈􀈃ប្បន􀅚􀅴ព􀅈􀆇ងសេង􀃯បៃនសូច􀅜ករ􀄓ក់􀆌ក់ែដលប􀄟􀄒􀈆នមកពីមូល􀄫􀄮នសុ􀃱 ភិ􀅡ល េដើម្បីេធ􀆏ើបទប􀄄􀆫ញក􀅛􀈃ងអង􀃴្របជុំ្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស េ􀄫យេធ􀆏ើ􀃬រេ្រប􀈑បេធៀប􀄓មួយេ􀃶លេ􀄬􀄓តិ និង􀅍􀅚ក់េ្រ􀃬ម􀄓តិ។ 􀃬រ្រត􀈈តពិនិត្យទិន􀅚ន័យសម្រសបមុនេពលពិ􀅴ក􀆥ក􀅛􀈃ងអង􀃴្របជុំ និងែផន􀃬រសកម􀅷􀅴ពេ្រ􀃬យសម័យ្របជុំ គឺ􀄓􀃬រ􀄉ំ􀅡ច់ េដើម្បី􀆑ស់ែវងគុណ􀅴ពទិន􀅚 ន័យពីមូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡ល េដើម្បីឲ្យទិន􀅚 ន័យែដល􀅡នបេង􀃪ើតេ􀅝មណ􀄳 លសុខ􀅴ព និងែដល􀅡នចង្រកងេ􀅝ក្រមិត្រស􀈂ក្របតិបត􀅆ិ 􀅹នគុណ􀅴ព និង􀆷ចេ្របើ្រ􀅡ស់􀄓ភស􀅇􀈃􀅈ងក􀅛􀈃ង􀃬រ􀅪􀆊ស់ប􀅇􀈆រេ􀃶លនេ􀅾􀅡យ។ ឧបករណ៍្រត􀈈តពិនិត្យគុណ􀅴ពទិន􀅚 ន័យ និង មគ􀃵􀈃េទសណ៍ែណ􀅜ំ􀃬រេ្របើ្រ􀅡ស់ឧបករណ៍01 ្រត􀈅វ􀅡នប􀄄􀆫ញ និងអ􀅚កអភិ􀅡ល្រស􀈂ក្របតិបត􀅆ិរេបង􀅡នទទួល􀃬រ បណ􀅇􀈃ះប􀅃􀅆ល និងេ្របើ្រ􀅡ស់ឧបករណ៍េ􀅜ះ។ បែន􀅋 មេលើឧបករណ៍្រត􀈈តពិនិត្យគុណ􀅴ពទិន􀅚 ន័យ នឹង􀅹ន􀃬រពិ􀅴ក􀆥េ􀅓េលើ􀃬រសូច􀅜􀃬រ􀅈ម􀄫ននិង􀆑យតៃម􀆊រេបងែដល្របមូល􀅡នពីមូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡ល និងេរៀបចំ􀅪􀅐ំង្រគប់្រគងទិន􀅚ន័យមូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡លេ􀅝ក្រមិត្រស􀈂ក្របតិបត􀅆ិ។ 􀄓ចុងេ្រ􀃬យ 􀃬រ្របជុំ្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស គឺ􀄓ផ􀆋 􀈆វមួយ េដើម្បីេធ􀆏ើអន􀅆រកម􀅷􀄓មួយប􀅃􀅆មូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡ល េ្រប􀈑បេធៀប􀃬រអនុវត􀅆 េរៀនពី􀃬រ អនុវត􀅆ល􀆵 និងកំណត់ប􀄥􀆫គុណ􀅴ពទិន􀅚ន័យ និងគ􀅹􀆊តៃន􀃬រអនុវត􀅆􀄓មួយនឹងែផន􀃬រសកម􀅷􀅴ពែកត្រម􀈅វ។ េវទិ􀃬េនះផ􀅆ល់ឱ􀃬សមួយេដើម្បីជូនដំណឹង/េធ􀆏ើបច􀄈􀈃ប្បន􀅚􀅴ព ្របសិនេបើ􀅹ន􀃬រ􀅪􀆊ស់ប􀅇􀈆រ􀅃មួយក􀅛􀈃ង􀃬រកត់្រ􀅈 􀆇យ􀃬រណ៍ និងេដើម្បីផ􀅆ល់េស􀆑រេបង និង􀃬រ􀅪􀆊ស់ប􀅇􀈆រេ􀃶លនេ􀅾􀅡យ។ 􀃬រ្របជុំ្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស គឺ􀄓􀃬រពិ􀅴ក􀆥 ែដលជំរុញ􀃬រេ្របើ្រ􀅡ស់ទិន􀅚 ន័យេលើសមិទ􀅕ិផលរបស់មូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡លក􀅛􀈃ងរយៈេពលប៉ុ􀅜􀅷នែខកន􀆊ងមកេនះ និង􀃬រេ􀄎􀅭ះេ􀅓មុខេលើេស􀆑ជំងឺរេបងែដល􀅡នផ􀅆ល់េ􀅝ក􀅛􀈃ងតំបន់ និងប􀄥􀆫ែដល􀅡នជួប្រប􀃬រ្របជុំ។្រត􀈈តពិនិត្យ􀃬រអនុវត􀅆្រប􀄉ំ្រតី􀅹ស ្របមូលផ􀅇􀈃ំ􀅴គី􀅯ក់ព័ន􀅕េ􀅝􀅍􀅚ក់េ្រ􀃬ម􀄓តិ េដើម្បីជូនដំណឹងអំពីប􀄥􀆫 គុណ􀅴ពទិន􀅚 ន័យ􀄓េរៀង􀆇ល់្រតី􀅹ស និងផ􀅆ល់ឱ􀃬សេដើម្បីអនុវត􀅆សកម􀅷􀅴ពែកត្រម􀈅វេ􀅝មូល􀄫􀄮នសុ􀃱ភិ􀅡ល េដើម្បីកំណត់
គ􀅹􀆊តក􀅛􀈃ង􀃬រអនុវត􀅆􀃬រ􀅈ម􀄫ន􀄓្រប􀄉ំៃន􀃬រ􀅈ម􀄫ននិង􀆑យតៃម􀆊រេបង េ􀄫យេ្រប􀈑បេធៀបេ􀃶លបំណង និងេ􀃶លេ􀄬យុទ􀅕􀆤􀆆ស􀅆េរបង􀄓តិ ។ េលើសពីេនះ លទ􀅕ផល􀄉ំ􀅡ច់្រត􀈅វប􀄄􀆫ញផងែដរ េដើម្បីឲ្យបុគ􀃴លិកមូល􀄫􀄮នសុ􀃱 ភិ􀅡ល􀆑យតៃម􀆊និ􀅜􀅚 􀃬រ និងកំណត់ែផន􀃬រសកម􀅷􀅴ពឲ្យ􀅡នរហ័ស េដើម្បីេ􀄫ះ្រ􀆤យប􀄥􀆫 គុណ􀅴ពទិន􀅚ន័យ និង􀅴ពខុស􀃶􀅚ៃន􀃬រអនុវត􀅆េ􀅝ក􀅛􀈃ងកម􀅷វ􀇰ធីរេបង􀄓តិ។
Shortname: SR-23-194a KH TB
Year: 2023
Language: Cambodian/Khmer
Region(s): CAMBODIA
Resource Type: Guidance and Tools
Source: TB DIAH
Go to Top