គោលការណ៍ណែនាំ និងពិធីសារស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីក
Abstract: អវត្តមាន នៃ គោលការណ៍ ណែនាំ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺ គ្រុន ផ្តាសាយ នៅ កម្ពុជា ចាំបាច់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ គោលការណ៍ ណែនាំ និង ពិធីសារ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺមហារីក ក្រោម ការ ត្រួតពិនិត្យ របស់ មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ ជំងឺមហារីក និង ជំងឺមហារីក ដើម្បី ធានា នូវ សុពលភាព វិទ្យាសាស្ត្រ និង ក្រម សីលធម៌ នៃ ការ ស្រាវជ្រាវ អំពី ជំងឺ គ្រុនចាញ់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ។

គោល ការណ៍ ណែនាំ និង ពិធីសារ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺ គ្រុន ពោះវៀន ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង របៀបវារៈ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺមហារីក ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ គណៈកម្មាធិការ ស្រាវជ្រាវ ជំងឺ គ្រុន ពោះវៀន នៅ កម្ពុជា ផង ដែរ។

 

 
Shortname: MS-23-218-KH TB
Author(s): Kai-Lih Liu, Ph.D., MPH
Year: 2023
Region(s): CAMBODIA
Resource Type: Guidance and Tools
Source: TB DIAH
Go to Top