Quality of Tuberculosis Services Assessment in Vietnam Tools ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÒNG CHỐNG LAO TẠI VIỆT NAM BỘ CÔNG CỤ
Citation: TB DIAH. (2024). Quality of Tuberculosis Services Assessment in Vietnam: Tools. Chapel Hill, NC, USA: TB DIAH, University of North Carolina.
Abstract: The Quality of Tuberculosis Services Assessment (QTSA) is a health facility survey designed to assess the quality of tuberculosis (TB) services at TB diagnosis and treatment facilities to identify strengths and weaknesses in the quality of TB care. Survey results provide National TB Programs (NTP) and other TB stakeholders with information they can use to develop interventions to improve the quality of TB services. The QTSA was originally developed by the MEASURE Evaluation project with technical input from the United States Agency for International Development (USAID)/Washington. In 2020, the QTSA portfolio was integrated into the TB Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH) project, and since then, TB DIAH has innovated new tools and updated existing tools, developed the QTSA Global Implementation Guide, and conducted the QTSA in several high TB-burden countries around the world, including Vietnam.

This document presents detailed information on the structure and content of the QTSA tools that were customized and used to conduct the QTSA in Vietnam. In addition to the country-level adaptation of existing content, new content on latent TB infection (LTBI) and coverage of TB services by the national health insurance scheme was developed and added to the Vietnam tools.
The QTSA Global Tools, the QTSA Implementation Guide, and country level tools and reports from all countries where the QTSA has been implemented are available here: https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.

Đánh giá chất lượng dịch vụ Lao (QTSA) là một điều tra được thực hiện tại các cơ sở y tế. Nghiên cứu được thiết kế nhằm đánh giá chất lượng các dịch vụ tại các cơ sở chẩn đoán và điều trị lao; từ đó, phát hiện các điểm mạnh và điểm yếu trong chất lượng chăm sóc bệnh nhân lao. Kết quả nghiên cứu giúp cung cấp thông tin cho Chương trình Chống lao Quốc gia và các bên liên quan trong việc đưa ra các can thiệp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ phòng chống lao. Nghiên cứu QTSA ban đầu do dự án đánh giá MEASURE (Monitoring and Evaluation to Assess and Use Results) phát triển với sự đóng góp kỹ thuật của USAID/Washington. Năm 2020, danh mục QTSA đã được tích hợp vào dự án của Trung tâm Truyền thông, Đánh giá tác động và Dữ liệu lao (TB DIAH). Từ đó, TB DIAH đã phát triển các bộ công cụ mới cũng như cập nhật các công cụ hiện có, phát triển Hướng dẫn toàn cầu về triển khai QTSA cũng như thực hiện nghiên cứu QTSA ở một số Quốc gia có gánh nặng bệnh tật cao do lao, trong đó có Việt Nam.

Tài liệu này cung cấp các thông tin chi tiết về cấu trúc và nội dung của các bộ công cụ QTSA đã được điều chỉnh và sử dụng cho nghiên cứu tại Việt Nam. Cùng với việc điều chỉnh các nội dung có sẵn, các công cụ nghiên cứu tại Việt Nam đã bổ sung thêm nội dung về Lao tiềm ẩn và sự bao phủ của Bảo hiểm Y tế với các dịch vụ phòng chống lao. Các công cụ QTSA trên toàn cầu, hướng dẫn triển khai nghiên cứu cũng như các công cụ và báo cáo nghiên cứu ở tất cả các Quốc gia được cập nhật tại: https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
Shortname: TL-24-111 TB
Author(s): TB DIAH
Year: 2024
Language: Vietnamese
Region(s): VIET NAM
Resource Type: Guidance and Tools
Source: TB DIAH
Go to Top