ឧបករណ៍វាយតម្លៃសលតថភាព ការតាលដាន និងវាយតម្លៃរបបង

ឧបករណ៍វាយតម្លៃសលតថភាព ការតាលដាន និងវាយតម្លៃរបបង
Abstract: សមត្ថភាពគឺជាលទ្ធភាពរបស់បុគគលម្នាក់ៗ ឬអង្គភាពណាមួយកនុង្ការអនុវត្តគោលបំណង្កមមវិធី។ កនុង្បរិបទ្ននការតាមដាននិង្វាយនមៃកមមវិធីរគបង្ គោលបំណង្ននប្បព័នធតាមដាននិង្វាយត្នមៃ គឺវាយត្នមៃប្បសិទ្ធភាពននកមមវិធី

គោលបំណង្ននឧបករណ៍វាយត្នមៃគនេះ គឺជាឧបករណ៍សប្ម្នប់វាយត្នមៃសមត្ថភាពបុគគលខៃួនឯង្ នតល់គៅឲ្យមប្នីតតាមដាន និង្វាយត្នមៃ គ ើមបីវាស់ពីចំគណេះ ឹង្គលើការតាមដាន និង្វាត្នមៃ និង្ជំនាេះខៃួនឯង្ និង្បនាាប់មកកំណត្់ពីចំណុចក លខៃួនប្ត្ូវគធវើការកកលមអ។ អាកអភិបាល អាចគប្បើប្បាស់ឧបករណ៍គនេះ គៅគពលគធវើការអភិបាល គ ើមបីវាយត្នមៃចំគណេះ ឹង្ និង្ជំនាញគលើការតាមដាន និង្វាយត្នមៃបុគគលិក និង្កណនាំោត្់។
Shortname: TL-22-99-TB-KH
Author(s): TB DIAH
Year: 2022
Language: Cambodian/Khmer
Region(s): CAMBODIA
Resource Type: Guidance and Tools
Source: TB DIAH
Go to Top