Law of the Kyrgyz Republic: About protection of the population from tuberculosis
Abstract: Калкты кургак учуктан сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын укуктук тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналган эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине негизделген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден, ошондой эле ушул Мыйзамдан, Кыргыз

This legislation of the Kyrgyz Republic on protection of the population from tuberculosis is based on universally recognized principles and norms of the international law which is an integral part of the legal system of the Kyrgyz Republic.  This 1998 law was updated in 2019.

The resource is available in Russian and English.
Author(s): Government of the Kyrgyz Republic
Year: 2019
Language: Russian
Region(s): KYRGYZSTAN
Resource Type: Reports
Source: Other
Go to Top